Quy chế đào tạo

Ngày đăng: 17 Oct 2018 Ngày cập nhật: 17 Oct 2018 Quản trị viên CTTT

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Chương trình giáo dục đại học tiên tiến

Chương II: QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN SINH

Điều 3. Tuyển sinh và nhập học vào CTTT

Chương III: TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Điều 5. Thời gian và kế hoạch đào tạo

Điều 6. Chương trình đào tạo, mục tiêu học phần và tài liệu học tập

Điều 7. Học phần và tín chỉ học tập

Điều 8. Đánh giá kết quả học tập

Điều 9. Tổ chức lớp học

Điều 10. Đăng ký khối lượng học tập

Điều 11. Rút bớt học phần đã đăng ký

Điều 12. Đăng ký học lại

Điều 13. Trao đổi sinh viên

Điều 14. Nghỉ ốm

Điều 15. Xếp hạng năm đào tạo và học lực

Điều 16. Nghỉ học tạm thời

Điều 17. Điều kiện tiếng Anh và tin học, cảnh báo học tập và thôi học

Điều 18. Xử lý vi phạm

Chương IV: KIỂM TRA VÀ THI HỌC PHẦN

Điều 19.  Đánh giá học phần

Điều 20. Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần

Điều 21. Ra đề thi, hình thức thi, chấm thi, số lần được dự thi kết thúc học phần, quản lý đề thi và bài thi

Điều 23. Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần

Điều 24. Cách tính điểm trung bình chung

Điều 25. Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm các quy định về thi, kiểm tra

Chương V: XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Điều 26. Thực hiện học phần tốt nghiệp (HPTN)

Điều 27. Đánh giá HPTN

Điều 28. Điều kiện xét tốt nghiệp, mẫu văn bằng và công nhận tốt nghiệp

Điều 29. Cấp bằng tốt nghiệp

Chương VI: XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 30. Xử lý vi phạm

Điều 31. Những quy định khác

Xem chi tiết